Wywiad w Gazecie Wyborczej

Gazeta Wyborcza

Wywiad z Dorotą Fedorowską, mediatorem przy Centrum Promocji Zdrowia we Wrocławiu, z listy SMR i KSM, Prezesem Fundacji EDUCO, współautorką programu Studiów Podyplomowych „Mediator”.

Mediator pełni dyżur pod telefonem: 71 373 55 90, 602 12 45 60, e-mailem: mediacje@fedorowska.pl

Więcej można poczytać na: www.fedorowska.pl

 


Mediator Sądowy – Zawód z Perspektywami

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych, przygotowujący słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora sądowego.

Dziennikarz:  Mediator sądowy – kto to taki?

Dorota Fedorowska-mediator: Kończy się era rozwiązywania sporów wyłącznie na podstawie wyroków sądu. Od ponad trzydziestu lat świat wykorzystuje instytucję mediacji do ugodowego rozstrzygania sporów. Mediator to osoba neutralna, niezaangażowana w konflikt, która dzięki swemu rzetelnemu przygotowaniu i za pomocą określonych procedur pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową. Ugoda zawarta przed mediatorem, a zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Polskie prawodawstwo od niedawna umożliwia naszym obywatelom skorzystanie z ugodowej metody rozwiązywania sporów cywilnych na drodze mediacji, stąd pojawiło się zapotrzebowanie na mediatorów.

D:  Co to oznacza dla przeciętnego Polaka?

D.F. : W dużym skrócie – oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy. Strony zaistniałego konfliktu cywilnego – rodzinnego, gospodarczego, sąsiedzkiego – nie muszą już kierować wniosku czy pozwu do sądu, czekać na terminy rozpraw, stawiać się w sądzie oraz ponosić wysokich kosztów reprezentacji prawnej lub opinii biegłych sądowych, aby rozstrzygnąć zaistniały spór. Mogą to zrobić w dużo bardziej przyjaznych dla siebie warunkach – w biurze zawodowego mediatora. Mediator zapewnia przestrzeganie zasady dobrowolności uczestnictwa, równowagi między stronami, poufności przebiegu spotkań i zgodność wypracowanej ugody z prawem. Zaletą mediacji jest jej niekonfrontacyjny charakter i wspólne wypracowywanie ugody. Już nie sąd, nie pełnomocnicy, ale sami zainteresowani, przy wsparciu mediatora, decydują o opiece nad dziećmi, wysokości alimentów, wspólnym majątku czy rozwiązaniu sporu gospodarczego. Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami.

D:  Kto może zostać mediatorem?

D.F. :  Nie może to być osoba przypadkowa. Ustawa określa, że mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Gdy 2003 roku zostałam mediatorem, niewiele osób wiedziało, na czym polega ten zawód. Teraz, gdy planowane są zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, który przewiduje obligatoryjność mediacji (sąd będzie miał obowiązek poinformować strony o możliwości skorzystania z mediacji, ale udział w niej będzie dobrowolny), gwałtownie wzrośnie zapotrzebowanie na mediatorów.

D:  Jakie predyspozycje trzeba mieć do wykonywania tego zawodu?

D.F. :  Najbardziej przydaje się umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów międzyludzkich, umiejętność słuchania, jasnego wyrażania myśli, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów czy naturalna skłonność do pokojowego rozstrzygania sporów. Oferowane przez nas studia podyplomowe umożliwiają poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie mediacji.

D:  Czy trzeba ukończyć prawo, aby być mediatorem sądowym?

D.F. :  Wbrew pozorom zawód mediatora sądowego nie wymaga ukończenia studiów prawniczych, choć w sporach gospodarczych może to być atutem. W konfliktach rodzinnych i dotyczących nieletnich pożądani są absolwenci psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i rodzinnego. Na studia zgłaszają się również przedstawiciele innych zawodów, którzy widząc przyszłość zawodu mediatora, chcą się przekwalifikować.

D: Ofert w Polsce jest wiele, dlaczego warto wybrać akurat ofertę waszej uczelni?

D.F. :  Siłą naszego programu jest doświadczenie prowadzących i treningowy charakter zajęć. Nie ma wśród wykładowców teoretyków. W trosce o rzetelne przygotowanie zawodowe naszych słuchaczy uczelnia zaangażowała specjalistów z doświadczeniem w zlecaniu spraw sądowych do mediacji, w prowadzeniu mediacji, wreszcie w popularyzacji mediacji.
To bardzo ważna informacja dla osób podejmujących decyzję o przekwalifikowaniu się lub poszerzeniu swoich umiejętności. Do tej pory zgłosiło się wielu chętnych i zgłoszenia nadal napływają. Liczy się kolejność zgłoszeń.

D: Co uzyskują absolwenci studiów podyplomowych „Mediator”?

D.F. : Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i prawo do starania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych. Odtąd, jako stali mediatorzy sądowi, zyskują możliwość prowadzenia mediacji z polecenia sądu.

D: Jaki jest koszt zdobycia zawodu mediatora sądowego?

D.F. : Studia trwają dwa semestry. Ich koszt wynosi 2250 złotych za semestr, i – co niezmiernie ważne – płatność może być rozłożona na raty.
Dorota Fedorowska jest psychologiem mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych


Dorota Fedorowska jest psychologiem mediatorem, członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page